A A A

W dniach od 28 do 29 marca zgodnie z rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyły się dwie edycje szkolenia z zakresu „HAKOWEGO – SYGNALISTY DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ”.  

Zajęcia zgodnie z programem nauczania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej obejmowały część teoretyczną i praktyczną, ich suma dla jednego dnia szkoleniowego wynosiła 8 jednostek lekcyjnych. Podczas dwóch dni przeszkolono 39 funkcjonariuszy z Komend Miejskich i Powiatowych PSP z Gdańska, Słupska, Tczewa, Kartuz i Malborka.

Szkolenie zakończyło się egzaminem w formie teoretycznej i praktycznej.

W ramach szkolenia funkcjonariusze posiedli wiedzę z zakresu:

- uregulowań prawnych z zakresu pełnionej funkcji hakowego – sygnalisty,

- bezpieczeństwa i higieny pracy, środków ochrony indywidualnej oraz oznakowania miejsca wykonywania prac transportowych,

- rodzaju, zakresu eksploatacja zawiesi transportowych i szacowania masy ładunku,

- sposobów łączności z operatorem urządzeń transportu bliskiego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Gdańsku. Wykładowcami byli mł. kpt. Paweł Rudo i st. kpt. Andrzej Brzozowski. Po szkoleniu funkcjonariusze otrzymają stosowne zaświadczenie wydane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.