A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mająca swoją siedzibę przy ul. Beniowskiego 7 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,

Działania 10.1 Efektywność – energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność – energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” zadań inwestycyjnych obejmujących:

1) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2 w Gdańsku.
2) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej 177 w Gdańsku.
3) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy Trakcie św. Wojciecha 253 w Gdańsku.
4) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Beniowskiego 7 w Gdańsku.

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4.537.256,61 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1.128.415,72 zł co stanowi nie więcej niż 24,87% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych przedmiotowego Projektu. Wkład własny - Gmina Miasta Gdańska w wysokości 3.408.840,89 zł.