A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mająca swoją siedzibę przy ul. Beniowskiego 7 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,

Działania 10.1 Efektywność – energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność – energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” zadań inwestycyjnych obejmujących:

1) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2 w Gdańsku.

2) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej 177 w Gdańsku.

3) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy Trakcie św. Wojciecha 253 w Gdańsku.

4) Termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Beniowskiego 7 w Gdańsku.


     Celem inwestycji było ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz zastosowanie odnawialnych  źródeł  energii, a co za tym idzie, podniesieniem parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

W 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na realizację termomodernizacji JRG Nr 3 i JRG Nr 5 / KM PSP w Gdańsku.

Umowy z Wykonawcą PHU „LABAR” podpisano w dniu 11 lipca 2018 r. na kwoty:

- 2.248.440,00 zł – termomodernizacja JRG-3

- 1.289.040,00 zł – termomodernizacja JRG-5 / KM PSP w Gdańsku

Ponadto w dniu 02.07.2019 r. podpisano aneksy do umów na wykonanie robót dodatkowych na  JRG-3 i JRG-5  (jako wydatki niekwalifikowalne) na łączną kwotę 260.779,54 zł.

Prace termomodernizacyjne wykonano bez zastrzeżeń, odbioru robót budowlanych na JRG-3 dokonano dnia 26.09.2019 r., odbioru robót budowlanych na JRG-5/KM PSP dokonano dnia 10.10.2019 r.

W 2019 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na realizację termomodernizacji JRG Nr 1 i JRG Nr 4.

Umowy z Wykonawcą Wypożyczalnia sprzętu budowlanego „AGNES” Michał Guzera podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r. na kwoty:

- 110.700,00 zł – termomodernizacja JRG-1

- 615.000,00 zł – termomodernizacja JRG-4

Prace termomodernizacyjne wykonano bez zastrzeżeń, odbioru robót budowlanych na JRG-1 dokonano dnia 12.08.2019 r., na JRG-4 dokonano dnia 26.09.2019 r.

     Wartość ogółem projektu według aneksu nr 3 RPPM.10.01.01-22-0008/16-03 z dnia 29 sierpnia 2019 r. do umowy o dofinasowanie nr RPPM.10.01.01-22-0008/16-00 z dnia 05 czerwca 2017 r. wyniosła 4.523.959,54 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 4.263.180,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 260.779,54 zł.

Dofinansowanie z UE na poziomie 26,46887347 % = 1.128.415,72 zł

Dofinansowanie z Gminy Miasta Gdańska na poziomie 73,53112653 % = 3.134.764,28 zł

Wydatki niekwalifikowalne zostały w całości pokryte ze środków Gminy Miasta Gdańska.