A A A

Podstawowe informacje

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Gdańsk Śródmieście

ul. Siennicka 30/40

80-758 Gdańsk

tel. (058) 301-13-34

adres e-mail:


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 Gdańsk Śródmieście od września 2009r. ma swoją siedzibę przy ul. Siennickiej 30/40. Swym rejonem działania obejmuje dzielnice: Stogi, Przeróbka, Wyspa Sobieszewska, Śródmieście, Siedlce, Chełm, Rudniki, Krakowiec, Jasień, Suchanino. Łącznie obszar o powierzchni 82 km2.  W rejonie chronionym zamieszkuje ok. 100000 mieszkańców. Granice rejonu działania stanowią:

 • od wschodu granicę obszaru działania stanowi granica administracyjna miasta Gdańska z gminą Pruszcz Gdański, 
 • od południa linia wyznaczona ulicami:
  • ul. Połęże do wysokości torów kolejowych, poprzez nieużytki przecinając ul. Zawodzie do ogródków działkowych im. S. Żeromskiego, granicą ogródków do opływu Motławy, opływem Motławy do torów kolejowych,
  • dalej ul. Zaroślak, Brzegi, Cienistą pomiędzy osiedlami Chełm i Oruńskie Przedmieście, ul. Madalińskiego, Rzeszowską do ul. Kartuskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Cedrową, ul. Kartuską do Obwodnicy Trójmiejskiej bez Oś. Kiełpinek, 
  • dalej terenem niezabudowanym do ul. Myśliwskiej, ul. Myśliwską do ul. Piekarniczej, Piekarniczą ze zlokalizowanymi przy niej obiektami do ul. Rakoczego, ul, Nowolipie do ul. Kartuskiej, prostopadle od ul Kartuskiej do ul. Kol. Zręby, od ul. Kol. Zręby przez teren zabudowany do ul. Powstańców Warszawskich, ul. Powstańców Warszawskich do ul .gen Giełguda do torów kolejowych na wysokości Bramy Oliwskiej,
  • dalej na południe torami kolejowymi po ich zachodniej stronie do ul. Hucisko, ul. Hucisko poprzez Targ Drzewny, ul. Podwale Staromiejskie, Grodzką do ul. Stara Stocznia, 
  • dalej rzeką Motławą, Kanałem Kaszubskim, Martwą Wisłą, Kanałem Portowym do Zatoki Gdańskiej.

W rejonie działań operacyjnych JRG 2 znajdują się obiekty charakteryzujące aglomerację miejską, tj.: 

 • osiedla mieszkalne z obiektami średniowysokimi i wysokimi, 
 • starówka z licznymi obiektami wpisanymi w rejestr zabytków,
 • obiekty użyteczności publicznej:
  1. przedszkola
  2. szkoły
  3. kina
  4. teatr
  5. domy handlowe
  6. szpitale
  7. duże zakłady pracy, m.in.:
   • GRUPA LOTOS S.A.

   • GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH „FOSFORY”  Sp. z o.o.

   • PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH „PRZYJAŹŃ” S.A.

   • SIARKOPOL GDAŃSK S.A.

   • GASPOL S.A.

   • TERMINAL WĘGLOWY – PORTU MORSKIEGO GDAŃŚK S.A.

   • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWE  „PORT PÓŁNOCNY” Sp. z o.o.

   • STOCZNIA „WISŁA” Sp. z o.o.

   • LODMOR Sp. z o.o.

  8. ciągi komunikacyjne o kluczowym znaczeniu dla miasta:
   • droga krajowa E7 (Warszawa – Gdańsk)

   • droga krajowa E1 (Gdańsk – Łódź)

   • Aleja Armii Krajowej (Gdańsk – Obwodnica Trójmiasta)

Dowództwo JRG 2

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 2 W GDAŃSKU 

bryg. Maciej Sapieha

dane kontaktowe:

tel. (058) 301 13 34


ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 2 W GDAŃSKU 

kpt. Jakub Groth

dane kontaktowe:

tel. (058) 301 13 34

Historia JRG 2

Na skutek działań wojennych nie zachowały się struktury dawniej istniejącej gdańskiej straży pożarnej. Pojawiła się więc potrzeba stworzenia ich na nowo. Na mocy rozkazu Nr 1, nowo mianowanego komendanta straży pożarnej w Gdańsku kpt. WP Lucjana Wagnera wydanego 15 kwietnia 1945r. wraz z innymi oddziałami utworzono też Oddział II zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Wyskok.

W początkowym okresie jednostka raz jest nazywana II a raz III oddziałem. Również nie znajduje się jeszcze przy ulicy Reduta Wyskok, a Bastion-Ausprung. Jej pierwszym dowódcą jest ppor. poż Stanisław Hecold. Ze względu na ogólne zniszczenia od samego początku jednostka powstaje w bardzo trudnych warunkach. Brakuje sprzętu, który czasem pozyskuje się z okolicznych pobojowisk, umundurowanie to przefarbowane i odpowiednio dostosowane umundurowanie poniemieckie, w podobny sposób pozyskuje się również obuwie. Koszary strażackie znajdują się w zaadoptowanych barakach, a garaże to dawne stajnie. Do roku 48-go na naszej jednostce używane są jeszcze zaprzęgi konne, dopiero w tymże roku oddział II otrzymuje samochód strażacki GM oraz motopompę. Pomimo wytężonej pracy komendanta straży pożarnej w Gdańsku  kpt. Wagnera przez długi czas istnieją znaczne braki w obsadach osobowych, a niemal jedną trzecią stanowią obywatele niemieccy.

Wraz z początkiem lat 50-tych w ramach doposażania poszczególnych jednostek na Reducie Wyskok pojawiają się 2 radiotelefony, które znakomicie poprawiają niezbędną łączność. Do początku lat 60-tych koszary zostają w pełni wyremontowane i dostosowane do potrzeb strażaków. Zostaje również uzupełniony stan osobowy, jak i kadra dowódcza, która może się pochwalić pierwszymi dyplomami powojennych szkół pożarniczych.

Kolejne lata działalności naszej jednostki wypełnia codzienna nienaganna praca, szkolenia i doskonalenie zawodowe. Sukcesywnie zostaje modernizowany sprzęt jak również wymieniany zużyty na nowy. Pododdział zostaje wyposażony w nowy samochód na podwoziu JELCZ-a stworzonego po pamiętnym pożarze w Kuźni Raciborskiej.


GCBA 6/32 JELCZ

 

Dopiero początek lat 90-tych przynosi poważniejsze zmiany. Dotychczas Zawodowa Straż Pożarna zostaje wcielona w struktury MSWiA. W roku 1994 na mocy rozkazu Komendanta Wojewódzkiego dowódcą JRG-2 zostaje pan kpt. Andrzej Rószkowski. W tym okresie dzięki niezwykłej operatywności i zmysłowi organizacyjnemu dowódcy dokonują się wielkie zmiany w infrastrukturze koszar. Uciążliwe ogrzewanie węglowe zostaje wymienione na gazowe, powstaje z prawdziwego zdarzenia siłownia oraz sauna. Nowy dowódca dba również o estetykę jednostki, powstaje zielony kącik i oczko wodne oraz zostaje naprawiona nawierzchnia placu. Jednak najważniejszym dokonaniem stało się powołanie do życia profesjonalnej Grupy Ratownictwa Wodnego. Jednostka wyposażona zostaje w niezbędny sprzęt płetwonurkowy oraz specjalistyczny samochód Ratownictwa Wodnego.

 Nie bez znaczenia pozostają sukcesy sportowe odniesione w tym okresie. Miejsce honorowe zajmuje pokaźna ilość trofeów sportowych, świadcząca o wysokiej sprawności fizycznej strażaków. Jednak przewidywany rozwój miasta oraz wzrost zagrożeń zmusza do podjęcia odpowiednich działań. Powstaje więc potrzeba całkowitej modernizacji naszej jednostki, a nawet zmiany jej lokalizacji. Powstaje zatem kilka projektów, a nawet makieta nowej jednostki, uwzględniająca wszystkie potrzeby. Po oddelegowaniu pana st. kpt. Andrzeja Rószkowskiego do Komendy Wojewódzkiej miejsce jego zajął pan mł. kpt. Krzysztof Rogiński. Tu również zostaje kontynuowana praca poprzednika. Wykonany zostaje remont kuchni i stołówki podnosząc komfort pracy strażaków. Wprowadzony zostaje również w podział bojowy nowy samochód Ratownictwa Wodnego.

Prowadzone są nadal prace nad tworzeniem nowej lokalizacji jednostki, oraz pozyskiwanie środków na jej realizację. Następcą po przejściu pana kpt. Rogińskiego do Komendy Miejskiej zostaje aktualny dowódca kpt. Erwin Mazur. Do tego czasu wymieniona została praktycznie cała flota zmechanizowana, jak również zostały rozpoczęte i zakończone prace przy budowie nowej siedziby JRG-2.

 • 3
 • 5
 • 2
 • 6
 • 92
 • 98
 • 91
 • 95
 • 4
 • 94
 • 97
 • 8
 • 96
 • 1
 • 9
 • 7
 • 93

Grupa specjalistyczna

Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa powołana została w roku 1995. W jej skład wchodzi obecnie 23 płetwonurków - 4 nurków PSP, 5 młodszych nurków PSP oraz 14  płetwonurków z uprawnieniami CMAS, PADI i LOK. Dowódca JRG oraz jego zastępca są aktywnymi członkami grupy. Pracę płetwonurków kontrolują i  nadzorują uprawnieni do kierownia pracami podwodnymi, tj: mł. asp. Robert Wisowaty oraz mł. asp. Sławomir Rogal. Wyposażenie grupy stanowi sprzęt płetwonurkowy umożliwiający akcje poszukiwawczo-nurkowe, oraz trzy łodzie pontonowe posiadające silniki z napędem śrubowym. Całość jest niezwykle mobilna dzięki specjalistycznemu samochodowi (SRw) na podwoziu Mercedes Atego z napędem 4x4. Samochód jest przystosowany do każdych warunków atmosferycznych. Posiada ogrzewanie zabudowy, klimatyzację, generator mocy 20 kW. 

Do zadań Specjalistycznej Grupy Wodno Nurkowej zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Gdańsku Śródmieściu, należy:

 • utrzymanie stałej gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
 • rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia, w szczególności kiedy rozwój zdarzenia nastąpił przed przybyciem specjalistycznej grupy ratowniczej,
 • oznakowanie miejsca prowadzenia działań, w tym wyznaczenie ewentualnej strefy zagrożenia lub wstrzymania ruchu w komunikacji wodnej,
 • powiadomienie stosownych organów administracji wodnej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego bierze udział akcjach ratowniczych na terenie miasta Gdańska, jak i również całego województwa pomorskiego. W związku z włączeniem SGRW-N do Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego nurkowie ratownicy brali udział w akcji ratowniczej podczas powodzi w 1997 na zachodzie Polski w województwie gorzowskim, również podczas akcji po „białym szkwale” nasi nurkowie ratownicy działali ratując mienie i wydobywali poszukiwanych z dna Wielkich Jezior Mazurskich.

Podczas ćwiczeń odbywających się na różnych akwenach, niejednokrotnie w trudnych warunkach pogodowych zdobywane są kolejne doświadczenia niezbędne w trakcie akcji ratowniczych i poszukiwawczych. Na przełomie kilku ostatnich lat SGWN z JRG-2 w Gdańsku organizowała oraz brała udział w ogólnopolskich zgrupowaniach nurkowych. Wymienić wystarczy Ogólnopolskie Warsztaty Nurkowe na Zatoce Gdańskiej w latach 2000, 2001, 2002, 2008.

Specjalistyczna Grupa Wodno Nurkowa z Gdańska bierze udział w wielu akcjach poszukiwawczo – ratowniczych. SGWN dysponowana jest około pięćdziesięciu razy w roku. 


Dowódca jak i zastępca z JRG 2, co roku organizują ćwiczenia na akwenach wodnych z zaprzyjaźnionymi jednostkami mającymi w swoich szeregach płetwonurków. Do takich jednostek należą miedzy innymi:

 • GRUPA LOTOS S.A.
 • STRAŻ GRANICZNA
 • WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 • Specjalistyczne Grupy Wodno Nurkowe przy Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz z województwa podkarpackiego a także warmińsko-mazurskiego.