A A A

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t. j.: Dz. U.  z 2018 r., poz. 1870 ze zm.). Procedura ubiegania się o opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na przeprowadzenie imprezy masowej.

TERMINY

 1. Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM PSP w Gdańsku z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił  i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
 2. KM PSP wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach/terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organizator imprez przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia przekazuje Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje wynikające z art. 30 ust. 2 w/w ustawy.

KONTROLE

KM PSP przeprowadza kontrolę obiektu/terenu:

 • obowiązkowo przed wydaniem opinii
 • w trakcie trwania imprezy masowej

DOKUMENTY

I. Wniosek o wydanie opinii -  pobierz plik

II. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem -  pobierz plik

III. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej -  pobierz plik

IV. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie

V. Informacje o:

 1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 4. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 5. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej  – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 6. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
 7. odpłatności za wstęp na imprezę.

VI. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

VII. Regulamin obiektu /terenu, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

VIII. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

IX. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

 


PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j.: Dz. U.  z 2018 r., poz. 1870 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113).