A A A

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. rok 2010 Nr 109, poz. 719 ze zm.), właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, wymienionych w § 28 ust. 1 powyższego rozporządzenia,  przekazują  Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem oraz plany tych obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 przywołanego wyżej rozporządzenia.

W przypadku przekazywania w/w dokumentacji w formie elektronicznej, co jest przez przepisy dopuszczone, zaleca się aby były one przekazywane w formacie .pdf.