A A A

Poniżej do pobrania wzór pisma z danymi do umieszczenia w zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w trybie art. 56 Ustawy Prawo budowlane. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie powyższe dotyczy tylko tych inwestorów, którym nie wykreślono w decyzji pozwolenia na budowę obowiązku uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Dodatkowo informujemy, że na podstawie art. 57 ust. 1 powyższej Ustawy do zawiadomienia dołączyć należy m. in. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; protokoły badań i sprawdzeń; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  a także kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

dokument do pobrania w formacie *.doc
   
dokument do pobrania w formacie *.pdf