A A A

W związku z procedurą dotyczącą wydania zezwolenia na zajęcie drogi w sposób szczególny opisaną na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku informuje, że zgodnie z treścią art. 65 a ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) organizator imprezy jest obowiązany m. in. sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy. Plan powyższy zgodnie z przytoczoną podstawą prawną uzgodnić należy m. in. z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej dla organu PSP istotne jest, aby w planie tym zawarto: rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w art. 65 a ust. 2 pkt 6 powyższej ustawy, oraz miejsce ich rozlokowania, a także środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności: 

  • znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
  • liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
  • bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

Ponadto w planie określić należy drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji.

Dokumentację powyższą złożyć należy w sekretariacie tut. Komendy w dwóch egzemplarzach, co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą. Zaleca się aby plany graficzne stanowiące załącznik do planu zabezpieczenia wykonane zostały w formacie A3. W przypadku budowy scen, namiotów, trybun itp. do dokumentacji powyższej należy dołączyć dokumenty dotyczące klasy reakcji na ogień materiałów użytych do budowy w/w elementów infrastruktury związanej z imprezą. 

Wszelkich informacji udziela Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy i BHP Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.