A A A

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. mgr Aneta Chanowska-Czyż

Zadania Wydziału Kadrowo – Organizacyjnego.


W zakresie organizacji:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta   Miejskiego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 6. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 9. realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami;
 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego.


W zakresie kadr:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej w tym dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.