A A A

Główny Księgowy

sekc. Barbara Wanat

Zadania Wydziału Finansowego.

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową,
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. sprawozdawczość finansowa i analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 7. prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac);
 8. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Zadania z zakresu pomocy prawnej realizowane są przez zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym. Do zadań komórki pomocy prawnej należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz.1059 ze zmianami) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.