A A A

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. Jacek Jakóbczyk
Zadania Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.


W zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia na obszarze miasta oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
 6. zapewnienie funkcjonowania oficera operacyjnego oraz opracowanie harmonogramu pełnienia służby oficera operacyjnego w systemie zmianowym, do którego zadań należy w szczególności:
  • kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie powiatowym zgodnie z typem kierowania interwencyjnego i taktycznego,
  • rozpoznawanie zagrożeń, dokonywanie czynności kontrolno - rozpoznawczych,
  • opracowywanie analiz i wniosków dotyczących akcji ratowniczo - gaśniczych,
  • wykonywanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ochrony ppoż. w ramach KSR-G,
  • dokonywanie bieżącej analizy stanu operacyjnego zabezpieczenia miasta w zakresie sił i środków KM PSP;
 7. analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych i innych jednostek KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 8. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę  ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 9. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 10. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 11. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 12. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 13. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze miasta pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 14. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 15. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G;
 16. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
 18. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w mieście i postępie akcji ratowniczo – gaśniczych;
 19. wykonywanie zadań związanych z rzecznikiem prasowym komendanta miejskiego.


W zakresie spraw szkoleniowych:

 1. planowanie i organizowanie szkoleń w ramach posiadanych grup specjalistycznych;
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego dla członków OSP w zakresie ratownictwa i KSR-G na obszarze miasta;
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze miasta;
 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.


W zakresie spraw medycznych:

 1. prowadzenie i nadzorowanie szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego;
 2. prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem jednostek w sprzęt medyczny;
 3. organizacja i nadzór w zakresie przeprowadzenia kursów recertyfikacyjnych w dziedzinie ratownictwa medycznego na podstawie obowiązujących przepisów oraz wytycznych Komendy Głównej PSP dla strażaków KM PSP w Gdańsku;
 4. współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia sąsiednich miast i powiatów.